Nasz zespół tworzą otwarci na Państwa problemy i potrzeby, wykwalifikowani psychologowie i pedagodzy. Regularnie podnosimy swoje kwalifikacje, aby zapewniać osobom korzystającym z naszych usług jak najlepsze wsparcie.

mgr Dominika Reglińska

psycholog, neuroterapeuta, trener Metody Warnkego

Ukończyła studia magisterskie na wydziale psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej terapii trudności szkolnych w języku polskim oraz w języku angielskim, jak również zajęć grupowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Swoje umiejętności doskonali uczestnicząc w licznych szkoleniach, m.in.: EEG-Biofeedback, Metoda Warnkego (I i II stopień), Stosowana Analiza Zachowania (szkolenie 3-modułowe), Terapia Ręki, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Mediacje rówieśnicze oraz szkolenia z zakresu Metody Krakowskiej (Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji), prowadzenie „Szkoły dla Rodziców”. W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym zajmuje się diagnozą i terapią trudności szkolnych, prowadzi warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli oraz terapię behawioralną małych dzieci.

mgr Karolina Podrażka

psycholog, neuroterapeuta, trener Metody Warnkego, praktyk metody Kids Skills

Absolwentka studiów magisterskich na wydziale psychologii UG oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu neuroterapii EEG-Biofeedback oraz indywidualnej terapii trudności szkolnych i emocjonalnych. Swój warsztat poszerza uczestnicząc w różnorodnych szkoleniach m.in.: EEG-Biofeedback (I i II stopnia), Metoda Warnkego (I i II stopnia), Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu, KidsSkills. W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym prowadzi zajęcia krótkoterminowej terapii psychologicznej w nurcie TSR, terapię EEG-Biofeedback i Metodą Warnkego, diagnozę psychologiczną oraz konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

mgr Anna Wosińska

psycholog, arteterapeuta, neuroterapeuta, trener Metody Warnkego

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu: zarządzania oświatą, surdotyflopedagogiki, arteterapii i terapii ruchowej. Ukończyła liczne szkolenia między innym: EEG-Biofeedback, Metoda Warnkego, kurs Analizy Transakcyjnej I i II stopnia, kurs z zakresu Integracji Sensorycznej I stopnia, kurs Szkoła rodziców i wychowawców, Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym systemem nerwowym, Terapia rodzin i poradnictwo rodzinne, Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, szkolenie z zakresu wiedzy na temat narkomanii i HIV/AIDS i inne. Wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzicami i dziećmi wykorzystuje w naszym Centrum podczas diagnozy psychologicznej, konsultacji i indywidualnych spotkań terapeutycznych dla dzieci z trudnościami w nauce.

mgr Lidia Sender

psycholog

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła szereg szkoleń m.in w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Centrum CBT w Warszawie. Absolwentka 4-letnich podyplomowych studiów w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, certyfikowany psychoterapeuta CBT. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
W pracy terapeutycznej, zarówno indywidualnej jak i grupowej, stosuje podejście poznawczo-behawioralne zalecane szczególnie w zaburzeniach nastroju, zaburzeniach lękowych, zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych oraz zaburzeniach odżywiania.
Pracowała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej pomagając osobom w trudnych sytuacjach życiowych (żałoba, rozstanie, kryzysy indywidualne i rodzinne). Ma również wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzicami, dziećmi i młodzieżą (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii). Prowadziła wykłady w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

W KID Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzi indywidualną terapię z dziećmi i młodzieżą, konsultacje rodzicielskie oraz warsztaty psychoedukacyjne Szkoła dla Rodziców.

Andrzej Pawełko

mgr Andrzej Pawełko

pedagog specjalny, psycholog, mediator, ekonomista

Ukończył liczne studia magisterskie (pedagogika specjalna – resocjalizacja UG, psychologia SWPS Warszawa, ekonomia UG) oraz podyplomowe (Studia Podyplomowe z zakresu Etyki , Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii, Studia Podyplomowe Literacko – Artystyczne, Studia Podyplomowe – Psychologia w sporcie, Studia Podyplomowe – Mediacje Sądowe i Pozasądowe. Uczestnik różnorodnych szkoleń między innymi: „Spójrz inaczej na agresję”, „Techniki zapamiętywania”, „Zarządzanie stresem”, „Asertywność”, „Zarządzanie sobą w czasie”, „Negocjacje”, „Komunikacja i perswazja”, szkolenie na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W naszym Centrum wykonuje diagnozę pedagogiczną i prowadzi grupy socjoterapeutyczne oraz rozmowy indywidualne z dziećmi i młodzieżą szkolną.

mgr Monika Jabłońska

pedagog (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej), trener Metody Warnkego

Studia ukończyła na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach, m.in.: Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym-terapia pedagogiczna, Metoda Warnkego, Aktywne formy pracy w nauczaniu przedszkolnym i zintegrowanym, Wstępny kurs dramy, ,Przyjaciele Zippiego (uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi), Metoda dobrego startu, Metoda ruchu rozwijającego wg.Weroniki Sherborne. W naszym centrum prowadzi terapię percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni z wykorzystaniem metody Warnkego oraz grupę „Kalejdoskop emocji” – zajęcia mające na celu doskonalenie umiejętności społecznych oraz lepsze radzenie sobie z emocjami.

mgr Magdalena Kurowska

psycholog, socjoterapeuta, neuroterapeuta, trener Metody Warnkego

Studia magisterskie z psychologii ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim – specjalizacja psychologia rodziny i psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Najważniejsze ukończone kursy i szkolenia: Warsztaty Interwencji Kryzysowej i Pracy z Osobami Doświadczającymi Przemocy, Biofeedback EEG (neurofeedback) oraz analiza QEEG (Qantitative EEG) w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności, Metoda Warnkego, kurs doskonalący z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania (3 modułowy). Ukończyła dwuletnie Studium Psychoterapii i Socjoterapii Młodzieży w ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w KCP. W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym wykonuje diagnozę psychologiczną, prowadzi treningi EEG-Biofeedback i Metodą Warnkego oraz indywidualne i grupowe spotkania o charakterze terapeutycznym.

mgr Justyna Domańska

psycholog, neuroterapeuta, trener Metody Warnkego

Absolwentka studiów magisterskich na wydziale psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Aktualnie poszerza kompetencje poprzez studia podyplomowe wkierunku edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szkolenia, które ukończyła to m.in.: EEG-Biofeedback, Metoda Warnkego (I i II stopnia), trener Treningu Umiejętności Społecznych. W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym prowadzi terapię EEG-Biofeedback, treningi przetwarzania słuchowego Metodą Warnkego, grupowe zajęcia TUS. Ponadto wykonuje diagnozy psychologiczne – głównie pod kątem zaburzeń ze spektrum Autyzmu.

mgr Aleksandra Juraszek

psycholog, terapeuta behawioralny

Studia Magisterskie na kierunku psychologia ukończyła na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie. Jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Stosowana Analiza Zachowania. Ukończyła liczne szkolenia min.: III stopniowe kurs Terapii behawioralnej dzieci z autyzmem, VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii, Certyfikowany Partner Centrum Zdrowia Psychicznego i Rozwój umiejętności trenerskich. Aktualnie pracuje w KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku w Zespole ds Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W obu placówkach pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz prowadzi konsultacje rodzicielskie.

mgr Agnieszka Winiarek

psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim – ścieżka specjalizacyjna psychologia kliniczna. Aktualnie ukończyła I stopień 4 letnich studiów podyplomowych z Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej na SWPS w Sopocie, gdzie kontynuuje proces certyfikacji. Zainteresowania sportowe przyczyniły się do realizacji studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja na AWFiS w Gdańsku oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii sportu na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunku Stosowana Analiza Zachowania na SWPS. Posiada doświadczenie w pracy behawioralnej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz zachowania.

W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym prowadzi konsultacje z rodzicami, diagnozę psychologiczną oraz indywidualne spotkania terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczo – behawioralnym.

mgr Danuta Peplińska

psycholog

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z dziećmi i młodzieżą. Jest realizatorką programów profilaktycznych. Stale doskonali swój warsztat pracy. Bierze udział w licznych szkoleniach i warsztatach, najważniejsze z nich to: Kids Skills- Dam Radę i Jestem z Ciebie dumny, Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym,  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. I oraz cz. III Nastolatek, Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u młodzieży, Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży, Kurs pomocy socjoterapeutycznej Dzieciom Rodzin z Problemem Alkoholowym, Szkoła Animatorów Profilaktyki, Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych, Warsztaty Interwencji Kryzysowej i Pracy z Osobami Doświadczającymi Przemocy. W naszym centrum prowadzi konsultacje dla rodziców oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży.

mgr Danuta Chrzanowska

pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) oraz Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży pod patronatem Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w GWSH. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i świetlicach socjoterapeutycznych. Zajmowała się koordynacją oraz superwizją socjoterapii w świetlicach. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży w ośrodku „Psychoterapia Psychodynamiczna Trójmiasto”. Zajmuje się superwizją pracy w przedszkolu terapeutycznym. Pracuje w przedszkolu montessoriańskim jako pedagog/socjoterapeuta. W KID Centrum Psychologiczno – Pedagogicznym prowadzi konsultacje diagnostyczne, konsultacje rodzicielskie oraz psychoterapię dzieci i młodzieży.

mgr Adriana Rynkiewicz

logopeda, neurologopeda

Studia I i II stopnia ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim uzyskując tytuł neurologopedy. Obecnie poszerza swoją wiedzę na studiach podyplomowych z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Ukończyła liczne kursy i szkolenia np. terapię ręki I i II stopnia, Metodę Krakowską (symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania), terapię oromotoryczną języka w jedzeniu i piciu. W KID Centrum Psychologiczno- Pedagogicznym prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną.

mgr Natalia Pazdro

logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji, audiolog ogólny

Studia I-go stopnia ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z tytułem logopedy i audiologa ogólnego. Tytuł magistra uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalizacją wczesnej interwencji logopedycznej. Jest absolwentką neurologopedycznych studiów podyplomowych.

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a swoje kwalifikacje stale poszerza uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach m.in. Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania czy Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym zajmuje się diagnostyką i terapią logopedyczną oraz rehabilitacją zaburzeń słuchu.

 

mgr Sylwia Koc

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta ręki

Studia kierunkowe ukończyła na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Studia magisterskie o specjalności ,, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością’’ na Uniwersytecie
Gdańskim. Kwalifikacje poszerzała licznymi kursami, między innymi: Smart Hand Model- Terapia Ręki, Sensomotoryczna Terapia Widzenia, Stosowana Analiza Zachowania (3 moduły), Trening Umiejętności Społecznych, Terapia Neurobiologiczna w nurcie Metody Krakowskiej, Ruch Rozwijający wg W. Sherborne. W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym wykonuje diagnozy pedagogiczne, prowadzi terapię pedagogiczną, terapię ręki oraz Trening Umiejętności Społecznych.

mgr Monika Strehlau-Kamińska

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, ukończyła pedagogikę specjalną z oligofrenopedagogiką, studia
podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz edukację i terapię osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Najważniejsze kursy i szkolenia: trener TUS, terapia motoryki ręki ( 1 i 2 stopnia), Stosowana Analiza Zachowania (szkolenie 3-modułowe), instruktor ds. uzależnień (roczny kurs kwalifikacyjny), terapia przez sztukę, Metoda Krakowska ( symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania, wspomaganie procesów myślenia, programowanie języka), praca z dzieckiem z FASD, zarządzanie zachowaniami trudnymi w autyzmie oraz wiele innych form doskonalenia zawodowego. Pracuje w nurcie pozytywnej terapii behawioralnej oraz w oparciu o założenia Metody Krakowskiej. W poradni KID, zajmuje się długoterminową terapią indywidualną dzieci trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wyzwaniami rozwojowymi, prowadzi także zajęcia podwyższające kompetencje emocjonalne dzieci oraz konsultacje dla rodziców. Zajmuje się także diagnozą funkcjonalną małego
dziecka.

mgr Krystyna Janowska

Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, trener TUS i socjoterapeuta

Studia magisterskie z psychologii  ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej – specjalizacja psychologia kliniczna. Ponadto ukończyła  I Stopień Systemowej Terapii Rodzin, Studia Podyplomowe Akademia Coachingu, Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny, Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika, Resocjalizacja i Socjoterapia oraz Edukacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Jest absolwentką Studiów Podyplomowych Integracja sensoryczna, Kursu kwalifikacyjnego I i II stopnia integracji sensorycznej. Ponadto brała udział w szkoleniach i kursach, takich jak: Dieta sensoryczna-optymalne wsparcie terapii u osób z zaburzeniami neurorozwojowymi, Certyfikowana Akademia Arteterapii, Profesjonalne, innowacyjne metody arteterapeutyczne w holistycznej terapii dzieci i dorosłych – depresja, zespół stresu pourazowego, zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, problemy emocjonalne i rozwojowe. Ukończyła Specjalistyczne szkolenie Mediacji rówieśniczych, szkolnych, oświatowych i edukatora mediatorów rówieśniczych, kurs Trener Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia.

W KID Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym wykonuje diagnozę i prowadzi terapię zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej.

dr n.med. Agata Cichoń-Chojnacka

specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeuta systemowy

Po zakończonych studiach medycznych rozpoczęła specjalizację w kierunku psychiatrii wieku rozwojowego. Kolejnym krokiem były studia z zakresu oddziaływań psychoterapeutycznych w wieku rozwojowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz trzyletni kurs „Systemowe rozumienie rodziny” ważny dla diagnostyki oraz terapii dzieci i rodzin. Od 2016 roku przewodniczy Gdyńskiemu Centrum Diagnozy i Terapii FASD. W naszym centrum dr. Cichoń-Chojnacka przeprowadza jednorazowe konsultacje lekarskie oraz zajmuje się diagnozą zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.