W ramach naszej działalności prowadzimy diagnozę dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacji. Narzędzia badawcze dobierane są indywidualnie według potrzeb dziecka i rodziców. Każde badanie poprzedzone jest szczegółowym wywiadem z rodzicami. Najczęściej diagnoza składa się dwóch części (spotkań z dwoma specjalistami): diagnozy pedagogicznej oraz diagnozy psychologicznej. 
Spotkania przebiegają w przyjaznej atmosferze, zbliżonej do swobodnej zabawy i rozmowy.
Po badaniu zapraszamy na drugie spotkanie, podczas którego prezentowana jest pełna diagnoza dziecka (z pisemną opinią).

KID Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych Powiatu Wejherowskiego pod numerem 124 i jako taka posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez szkoły i okręgowe komisje egzaminacyjne.

Proponujemy m.in.:

  • diagnozę małego dziecka (ocena rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 3-6 lat)
  • diagnozę gotowości szkolnej
  • diagnozę przyczyn trudności w uczeniu się (zaburzenia uwagi, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia i inne)
  • ocenę poziomu intelektualnego dziecka
  • diagnozę przyczyn trudności w sferze emocji i zachowania
  • inne w zależności od doświadczanego problemu

Czas trwania i koszt badania zależy od rodzaju i ilości czasu potrzebnego do przeprowadzenia diagnozy.