Współczesna edukacja nakłada ogromną presję na dzieci i ich rodziców. Doświadczane przez dzieci trudności w nauce obniżają ich osiągnięcia szkolne oraz wpływają negatywnie na ich samoocenę, a także niejednokrotnie wprowadzają napięcie w relacjach rodzic-dziecko. Kluczem do sukcesu dziecka jest właściwa diagnoza oraz indywidualnie dobrane wsparcie, a naszą misją jest niesienie profesjonalnej pomocy w tym zakresie. Korzystając z najnowszych osiągnięć z dziedziny psychologii i pedagogiki oraz bazując na terapiach wykorzystujących nowoczesne technologie pomagamy wykorzystać potencjał dziecka oraz pokonać trudności.
W naszej poradni znajdziecie Państwo kompleksową ofertę w zakresie diagnoz, a w razie potrzeby również wsparcie terapeutyczne.

DIAGNOZA

Proponujemy m.in.:

  • diagnozę gotowości szkolnej
  • diagnozę przyczyn trudności w uczeniu się (zaburzenia uwagi, ADHD, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia i inne)
  • ocenę poziomu intelektualnego dziecka
  • diagnozę przyczyn trudności w sferze emocji i zachowania
  • inne w zależności od doświadczanego problemu

Każde badanie poprzedzone jest szczegółowym wywiadem z rodzicami. Najczęściej diagnoza składa się dwóch części (spotkań z dwoma specjalistami): diagnozy pedagogicznej oraz diagnozy psychologicznej. 
Spotkania przebiegają w przyjaznej atmosferze, zbliżonej do swobodnej zabawy i rozmowy. Po badaniu otrzymają Państwo wskazówki do pracy z dzieckiem oraz opinię w formie pisemnej.
KID Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych Powiatu Wejherowskiego pod numerem 124 i jako taka posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez szkoły i okręgowe komisje egzaminacyjne.

TERAPIA

Podstawą naszych oddziaływań są jasno wytyczone cele, do których dążymy we współpracy z dzieckiem i rodzicem. Terapia trudności szkolnych odbywa się w formie zajęć indywidualnych prowadzonych w atrakcyjnej dla dziecka formie i przyjaznej atmosferze. Każdorazowo dążymy do przeniesienia przez dziecko umiejętności nabytych podczas terapii na grunt szkolny, tak aby poprawić jego funkcjonowanie edukacyjne i wzmocnić wiarę we własne możliwości.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo: